Detta är vår integritetspolicy – här beskriver vi vad vi använder data till, hur vi skyddar den och de rättigheter du har.

Gäller från och med den 20180525

1. Allmänt

1.1 Denna personuppgiftspolicy/integritetspolicy beskriver personuppgiftspraxis för HTC Högtryckscenter i Väst AB, och alla bolag inom samma koncern, (”HTC”), avseende hur vi hanterar dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller genom att tillhandahålla din information när du besöker vår webbplats samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med villkoren som anges häri.

1.2 Den här Personuppgiftspolicyn är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

2 Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter

2.1 HTC är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss och för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats och/eller andra framtida digitala kontaktytor.

2.2 Tänk på att du genom att använda våra tjänster eller de resurser som vi tillhandahåller samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig. Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna.

2.3 Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

3 Personuppgifter som behandlas

3.1 Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. När du gör ett köp hos oss, hyr/lånar/provkör ett fordon, ingår avtal om service eller lämnar din högtryckstvätt eller ditt fordon till vår verkstad kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett kundkonto hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon annan av våra kanaler. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret/serienumret på ditt fordon/maskin, dina kontaktuppgifter, kortnummer, annan ekonomisk information eller ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om.

3.2 När du lämnar in din högtryckstvätt eller fordon på vår verkstad för ombyggnad, reparation eller service kommer vi samla in uppgifter av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, status på olika komponenter, användning av bilens/maskinens funktioner och analys av bilens/maskinens olika egenskaper. Vid verkstadsbesök kommer vi även spara uppgifter om verkstadsbesöket, genomförd felsökning och det arbete som utförts inklusive de produkter som reparerats, skiftats eller installerats. Vi samlar in information om fordonets/maskinens olika identifikationsnummer och detta samlas även in när du köper ett fordon/maskin från oss. Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar.

3.3 Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser, t.ex. nationella fordonsregister eller olika kreditupplysningstjänster.

3.4 De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon/maskin till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad ägare till eller om du representerar ett företag, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

3.5 Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar hälsa, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. HTC samlar normalt inte in känsliga personuppgifter såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Vi föreslår att du inte lämnar känsliga personuppgifter. Om du lämnar sådana uppgifter betraktar dock HTC detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

4 Vad använder vi dina personuppgifter till?

4.1 All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

4.2 För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

– Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, ditt bilägarnummer, registreringsnummer, fordonsinformation, information om de produkter eller tjänster du köpt eller önskat upplysning om samt betalningsinformation (t.ex. kortnummer eller faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss. Om du har ett kundkonto hos oss behandlar vi även information om din köphistorik och information om din användarprofil. Information som finns lagrad i fordonets dator kan komma att behandlas för att utföra service och underhåll eller för att kunna göra felsökningar och konstatera och åtgärda fel på fordonet.

– Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt köp, registreringsnummer/serienummer och eventuell fordons/maskininformation för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti.

– Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer och dina körkortsuppgifter samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig, för behörighetskontroll av körkort och för att göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal och för att kunna lämna ut fordon/maskiner i samband med provkörning.

– När du har provkört ett fordon av oss behandlar vi uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, vilken tidsperiod och vilket fordon du har disponerat så vi ska kunna administrera eller vidarefakturera eventuella böter, avgifter eller skador och liknande som är kopplade till den tid du disponerat fordonet.

– För att kunna utföra test av IT-systemen som används för att administrera din beställning av våra produkter eller tjänster, i syfte att säkerställa att dessa håller hög kvalité och säkerhetsnivå.

4.3 För följande ändamål behandlar vi dina person¬uppgifter med stöd av en intresseavvägning:

– Vi behandlar uppgifter om dina köp, information om verkstadsbesök och dina kontaktuppgifter i syfte att utveckla vår affärsverksamhet och våra kunderbjudanden, utföra kundanalys, felsökningar, support, tester samt för statistiska ändamål och enkäter. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att förbättra våra erbjudanden, säkerställa kundnöjdhet och att våra system håller hög kvalité och säkerhetsnivå.

-Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund eller potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring, nyhetsbrev, påminnelser om service etc. och kundundersökningar via post, e-mail, sms eller andra digitala kanaler, förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som kund eller representant för ett företag för marknadsföringssyfte.

– Vi behandlar service- och reparationshistorik i syfte att använda uppgifterna för diagnos, uppgradering, reparation och service av ditt fordon/maskin. Teknisk information kan även användas för produkt- eller tjänsteutveckling. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är att kunna visa upp att vi uppfyller krav från respektive tillverkare, av säkerhetsskäl och för att kunna erbjuda våra kunder rätt verkstadstjänster.

– Om du lämnar in ett fordon/maskin på en av våra verkstäder för någon annans räkning eller i egenskap av representant för ett företag behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter samt fordonsuppgifter i den mån detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot vår kund.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är vi vill kunna kommunicera med dig som kontaktperson samt att vi kan behöva följa upp vem som lämnade in fordonet/maskinen hos oss.

4.4 För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

– Om du har registrerat ett kundkonto hos oss har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss samt information om köphistorik i syfte att administrera ditt konto samt utforma personlig kommunikation till dig.

– Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, t.ex. nyhetsbrev, sms-påminnelser eller olika reklamutskick, från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period.

– Om du samtyckt till det eller om vi annars har rätt att göra så i enlighet med gällande lag och praxis kommer vi att analysera information om köphistorik, fordonsdata som vi har samlat in från ditt fordon i samband med ett verkstadsbesök eller information som vi annars har om ditt fordon såsom modell och tillverkningsår, t.ex. när du har köpt ett fordon från oss. Analysen av informationen sker i syfte att kunna skicka personliga och relevanta erbjudanden till dig.

4.5 För att fullgöra rättsliga förpliktelser:

– Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar relevanta bolag i HTC-koncernen. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

4.6 Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

5 Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

5.1 Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av relevanta bolag i HTC-koncernen. Vi delar även uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och HTC ingår biträdesavtal med leverantören.

5.2 HTC kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

– Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning.

– Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter till fordonstillverkare för respektive fordonsmärke. Det är framförallt fråga om fordonsinformation som lämnas ut men för att hantera återkallelser och garantiärenden förekommer även att kontaktinformation utlämnas till dessa aktörer.

– Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du köper ett fordon av oss eller lämnar in ett fordon för service eller reparation t.ex. vid skadereparationer.

– Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt.

5.3 För det fall att HTC säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan HTC komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om HTC eller en väsentlig del av HTC:s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om HTC:s kunder komma att delas.

6 Samtycke

När du godkänner den här Personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter och känsliga personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik. Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

7 Rätt att begära information, rättelse och radering

7.1 Du har rätt att när som helst ta kontakt med HTC i syfte att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

7.2 Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade.

7.3 Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för (rätten att bli bortglömd). Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att HTC längre kan tillhandahålla vissa tjänster till dig.

7.4 Du har rätt att när som helst ta kontakt med HTC för att kontrollera att uppgifter kring dig är korrekta och rätt att få felaktiga uppgifter kring dig rättade eller kompletterade.

7.5 Du har rätt att få information om hur behandling sker av dina personuppgifter. Det sker i och genom denna Personuppgiftspolicy, så att du vet hur personuppgifter avses bli behandlade. Om det sker några förändringar i behandlingen av dina personuppgifter kommer du att informeras om det.

7.6 Du har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av dina personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

7.7 Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

7.8 Du har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av dina personuppgifter.

7.9 Vill du veta om vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se ”Kontaktuppgifter” nedan). Notera dock att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

8 Hur länge finns uppgifterna kvar

8.1 Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar HTC dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

8.2 När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal.

8.3 Fordonsinformation sparas under fordonets uppskattade ”livslängd”.

8.4 I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. HTC kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

8.5 Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och påminnelser kommer vi att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.

8.6 För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.

8.7 Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

9 Cookies

Våra webbplatser samlar in viss information som exempelvis din IP-adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser. För att tillse att HTC:s webbplatser fungerar väl och för att kunna förbättra navigeringen använder vi eller vår/a tjänsteleverantör/er cookies (små textfiler som lagras på användarens dator) och webb-beacons (elektroniska bilder som tillåter våra webbplatser att räkna antalet besökare som besökt en viss sida och för att komma åt vissa cookies) för att samla in aggregerade data.

10 Länkar

I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra Koncernbolag eller av bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

11 Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

12 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på

HTC Högtryckscenter I Väst AB, org.nr 556263-7933

Adress: Klangfärgsgatan 17, 426 52 Västra Frölunda

Telefon: 031-69 61 30

E-post: info@htcab.com

13 Ändringar

HTC har rätt att ändra eller göra tillägg till denna Personuppgiftspolicy. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft när HTC avsänt meddelande till dig härom eller annars gjort den uppdaterade Personuppgiftspolicyn tillgänglig, exempelvis genom publicering på vår webbplats. Ingenting i denna Personuppgiftspolicy är avsett att skapa ett avtalsförhållande mellan HTC och någon användare som besöker HTC webbplatser eller lämnar identifierbara uppgifter av något slag.